Aanbod voor organisaties die al vertrouwd zijn met de ICF

VORMING OP MAAT

Ook voor deze organisaties kan het ICF-Lab vormingen op maat voorzien. Het verkennend onderzoek naar de implementatie en het gebruik van de ICF in de ambulante revalidatiesector wees uit dat het implementeren van de ICF geen evident proces is. Een organisatie zal gedurende de verschillende fasen van het implementatieproces concrete vragen en onduidelijkheden ervaren. Gedurende de verschillende fasen van het proces is het belangrijk dat de medewerkers een gerichte opleiding krijgen. Het ICF-Lab biedt begeleiding aan volgens verschillende methoden, steeds op maat van het centrum.

Afhankelijk van de situatie (de mate waarin de ICF reeds deel uitmaakt van de werking, de wijze waarop de medewerkers achter het idee staan e.d.) en de concrete vragen en onduidelijkheden kan het ICF-Lab verschillende vormingen op maat aanbieden. Hierbij worden er enkele voorbeelden gegeven van vormingen die op maat van de organisatie aangepast kunnen worden.

 • Introductievorming
 • Het gebruik en de implementatie van de ICF in de ambulante revalidatiesector
 • De invloed van een implementatieproces voor de werking van de organisatie: veranderingsmanagement
 • Het actief betrekken van de cliënt en het netwerk volgens het gebruik van de ICF
 • Gegevens ordenen volgens het classificatiesysteem van de ICF

COACHINGSTRAJECT MET DE ORGANISATIE

Gedurende de coachingsprocessen kunnen de medewerkers gecoacht worden bij verschillende aspecten:

 • Het nemen van bepaalde stappen in het implementatieproces
 • Het opstellen van een implementatieplan
 • Het begeleiden van de medewerkers van de organisatie
 • Het ontwikkelen van instrumenten volgens de ICF
 • Er kan stilgestaan worden bij verschillende onderwerpen:

 • Het actief betrekken van de ouders en de cliënt
 • Het gebruiken van de ICF doorheen de verschillende fasen van het implementatieproces
 • Het gebruiken van het ICF-schema
 • Het gebruik van de ICF in de verslaggeving
 • Het gebruiken van de ICF als communicatiemiddel
 • Afhankelijk van de specifieke situatie en vragen zal er een coachingstraject op maat opgesteld worden.Concreet kan er gewerkt worden rond:

  • Het verwerven van kennis
   Het bezitten van de nodige kennis is een essentiële voorwaarde voor het implementeren van de ICF. Wanneer er meer nood is aan kennis en expertise kan hier gericht op ingezet worden. Er kunnen hiervoor specifieke opdrachten en bronnen aangeboden worden, ook vormingen op maat kunnen flexibel gecombineerd worden.
  •  Het verwerven en vertalen van de visie naar het handelen
   Het bezitten van een biopsychosociale visie en inzicht hebben op welke wijze deze kan vertaald worden naar het handelen binnen de eigen werking van de organisatie is een andere essentiële voorwaarde voor het implementeren van de ICF. Het ICF-Lab coacht het team om een kritische houding aan te nemen, om het biopsychosociale denken te verwerven en te vertalen naar het handelen. Het ICF-Lab biedt begeleiding om de basisprincipes van de ICF te leren hanteren en te vertalen naar de eigen werking.
  •  Het operationaliseren van de ICF
   De ICF is een complex kader, het is geen instrument dat rechtsreeks kan worden ingezet in de eigen werking. Om dit kader te kunnen hanteren, is er nood aan enige operationalisering naar de eigen werking. Het op een goede wijze operationaliseren van de ICF is een belangrijke voorwaarde voor het implementeren van de ICF. Het ICF-Lab kan een team coachen bij het vertalen van de ICF naar de eigen werking, bij het ontwikkelen van specifieke instrumenten die ingezet kunnen worden. Het ICF-Lab wil op een coachende wijze feedback geven aan de organisaties. In overleg met de organisatie zal bepaald worden op welke elementen er feedback zal gegeven worden. Hierbij kan er concreet ingegaan worden op vragen en bedenkingen.