Aanbod voor organisaties die nog niet vertrouwd zijn met de ICF

VORMINGEN OP MAAT

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met het implementeren van de ICF is een algemene basiskennis van de ICF. Wanneer de medewerkers nog onvoldoende de nodige kennis bezitten, kan het ICF-Lab hen hierbij ondersteunen.

Om organisaties en hun medewerkers vertrouwd te maken met de ICF geven we vanuit het ICF-Lab introductievormingen over de ICF. Deze vormingen maken we op maat van een organisatie. In eerste instantie wordt er een overleg gedaan om de noden en interesses in kaart te brengen: welke doelstelling wil men met de vorming bereiken, welke vragen zijn er concreet?

In een algemene introductievorming wordt er inhoudelijk ingegaan op de ICF. De focus van deze vorming ligt op het conceptuele kader, de visie die onlosmakelijk verbonden is met de ICF. Vanuit het ICF-Lab zijn we er ons van bewust dat de ICF een complex kader is en dat het de nodige inspanningen vergt om kennis van de ICF te verwerven. Het startpunt van het implementatieproces is steeds het zich eigen maken van de biopsychosociale gedachtegang en begrijpen waarom en op welke manier de ICF als middel kan worden ingezet om dit denken te vertalen naar de eigen werking.

Omdat er verwacht wordt van de medewerkers dat ze de nodige inspanningen leveren om kennis te verwerven van de ICF, is het belangrijk dat ze hiervoor intrinsiek gemotiveerd zijn. Bereiken dat de medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om kennis te verwerven van de ICF en de ICF op termijn te implementeren in de eigen werking, vormt de eerste doelstelling.

In deze vorming wordt er ingegaan op een antwoord op volgende vragen:

  • Welke meerwaarde kan de ICF voor onze werking bieden?
  • Waarom is het van belang om de ICF te implementeren?
  • Welke doelstellingen kunnen er worden nagestreefd door het gebruik van de ICF?
  • Waarvoor kunnen we de ICF gebruiken?
  • Wat mogen we van de ICF verwachten?
  • Op welke manier krijgt de ICF vorm in diverse sectoren?
  • Op welke manier kan de ICF vorm krijgen in onze werking?
    De vorming kan ook interactief zijn waarbij er met casussen en oefeningen gewerkt wordt. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een casus die de organisatie zelf aanbiedt zodat dit enige vertrouwdheid biedt voor de medewerkers. Afhankelijk van de kennis die aanwezig is binnen het team, kunnen er verschillende opdrachten worden aangeboden. De verschillende opties worden besproken met de verantwoordelijke, een medewerker van het ICF-Lab geeft concreet advies over de opdrachten die het best bij het team aansluiten.

COACHINGSTRAJECT

Onderzoek van het ICF-Lab wees uit dat het voor organisaties vaak niet duidelijk is hoe er kan gestart worden met het implementeren van de ICF. Ondanks het gegeven dat er veel interesse is en de meerwaarde voor de werking erkend wordt, wordt de beslissing tot het implementeren van de ICF hierdoor veelal uitgesteld. Het ICF-Lab coacht de organisatie in de zoektocht naar de manier waarop de ICF vorm kan krijgen in de eigen werking en op welke manier de ICF een meerwaarde kan bieden voor de organisatie. De organisatie kan coaching krijgen om vorm te geven aan een implementatieplan. De werking van de organisatie, de mate waarin deze op een biopsychosociale wijze georganiseerd wordt, vormt hierbij het startpunt.