Missie en visie van het ICF-Lab

De missie en visie zijn ontwikkeld tijdens de Train-the-trainer opleiding begeleid door Huib Ten Napel, hoofd van het Collaborating Centrum in Nederland.

Missie

Het ICF-Lab wil het werkveld ondersteunen om het biopsychosociale denken te vertalen naar het handelen van (toekomstige) professionals. We geloven in de krachten van de ICF als middel om dit te bereiken en willen vanuit het ICF-Lab mee de ICF verder op de kaart zetten in Vlaanderen.

Visie

ICF-Lab wil inspelen op het vernieuwd denken over mensen met functioneringsproblemen. Er is sprake van een paradigmashift m.b.t. het functioneren van mensen. Als reactie op ‘het medische’ denkkader waarbij vertrokken wordt vanuit stoornissen werden sociale modellen ontwikkeld. De focus in deze benadering wordt verlegd van het individu naar de samenleving. Centraal in deze benadering is de visie dat functioneringsproblemen ontstaan door een onaangepaste omgeving. Echter om de complexiteit van het functioneren te vatten, werd door de Wereldgezondheids-organisatie de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ontwikkeld.

De ICF vertrekt vanuit een biopsychosociaal denkkader. Naast het in kaart brengen van functies en anatomische eigenschappen, worden ook activiteiten en mogelijke beperkingen daarbij bekeken. Ook de wijze waarop de persoon participeert in de samenleving is een belangrijke component om het functioneren op een holistische wijze in kaart te brengen. Het belang van de context wordt eveneens benadrukt. Het functioneren van individuen staat binnen het ICF-kader in wisselwerking met beïnvloedende factoren, verder opgesplitst in externe en persoonlijke factoren. Deze verschillende componenten dienen op een evenwaardige manier in kaart gebracht te worden. Hierbij is het belangrijk niet enkel te focussen op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen, maar aandacht te hebben voor sterktes en mogelijkheden van mensen. Door afstand te nemen van de stoornis op zich en het functioneren te zien als een complex gegeven, kan het ‘hokjesdenken’ verlaten worden.

Het functioneren wordt gezien als een dynamisch proces. Doorheen de levensloop verandert het functioneren continu onder invloed van diverse factoren die niet lineair, maar circulair met elkaar verbonden zijn.

Vanuit het ICF-Lab verbinden we de veranderende visie op het functioneren van mensen met belangrijke uitgangsprincipes in de hulpverlening. Kwaliteit van leven en de invulling die mensen hier zelf aan geven, komt op de voorgrond. Het verbeteren van de kwaliteit van leven is het doel van het hulpverleningsproces waar verschillende professionals op een discipline overstijgende manier samenwerken. We kiezen voor een cliënt centered benadering waarbij persoon en context actief betrokken worden. Hierbij worden zij gezien als experts wat betreft het eigen functioneren. Het is essentieel dat er door professionals op een begrijpbare manier wordt gecommuniceerd; ze stellen zich op als coach waarbij het zelfbepalingsrecht centraal staat. Personen worden gestimuleerd om het eigen functioneren in handen te nemen, via de ondersteuning van krachten en mogelijkheden door de coach. Empowerment is dan ook één van de krachtlijnen binnen het ICF-Lab.

Veranderende mens- en maatschappijbeelden krijgen ook verankering binnen een wettelijk kader. Specifiek op het terrein van mensen met functioneringsproblemen is er het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, door België in 2009 geratificeerd. De ICF sluit aan bij internationale verdragen die het rechtenperspectief weerspiegelen.

kernwoorden-visie-icf