Visie op de aanpak

Het ICF-Lab hanteert heel wat principes van het conceptuele kader van de ICF in de eigen werking. Net zoals het belangrijk is om het functioneren op een holistische wijze in kaart te brengen, vinden we het belangrijk om de huidige werking van de organisatie holistisch in kaart te brengen, met aandacht voor de visie en de sterktes van de organisatie. De sterktes moeten benadrukt worden en vormen een belangrijk beginpunt van de implementatie. De huidige aanpak, de manier waarop er reeds volgens het biopsychosociale denkkader gewerkt wordt en de intenties die er zijn om volgens dit kader te werken, vormen een belangrijk beginpunt. Het ICF-Lab wil medewerkers begeleiden om deze elementen in kaart te brengen. Bij een coachende aanpak gaat er veel aandacht uit naar het bekrachtigen van de professionals van hun huidige handelen en intenties waarover ze beschikken. Het verkennend onderzoek naar het gebruik en de implementatie van de ICF in de sector van de ambulante revalidatie wees uit dat heel wat medewerkers het idee hebben dat de grond van onder hun voeten gehaald wordt bij de aanvang van het implementatieproces. Door de nodige coaching willen we organisaties begeleiden om hun eigen werking kritisch onder de loep te nemen en na te denken over mogelijke wijzigingen die aansluiten bij de huidige werking. De doelstellingen waarnaar men wil streven door de ICF als middel in te zetten, willen we hierbij voorop plaatsen.

 

Net zoals de cliënt actief participeert in het hulpverleningsproces, zullen de organisatie en de medewerkers een actieve, centrale rol innemen doorheen het implementatieproces. Het zelfbepalingsrecht en de verantwoordelijkheid van de organisatie worden benadrukt. Organisaties geven zelf vorm geven aan een aanpak, alleen zo zal deze aanpak door hen gedragen worden. Het ICF-Lab wil hierbij aandacht hebben voor de actieve betrokkenheid van de medewerkers.

 

De aanpak die het ICF-Lab voorop stelt is een bottom-up benadering. Dit betekent dat wij niet vertrekken vanuit een expertrol, maar met het werkveld op zoek gaan naar hoe de ICF binnen een specifieke werking/organisatie gebruikt kan worden. Maatwerk is ons streefdoel, we kiezen ervoor om rekening te houden met de unieke kenmerken en noden van elke organisatie. Vanuit het ICF-Lab kiezen we ervoor heel sterk in te zetten op en te vertrekken van de visievorming. De ICF wordt door ons gezien als een hulpmiddel en geen doel op zich in de zoektocht naar het vertalen van het biopsychosociaal denken in het handelen. Het ICF-Lab wil niet puur belerend zijn maar vooral inspirerend.

 

We beseffen echter dat het implementeren van de ICF geen evidente taak vormt. We willen dit proces ondersteunen door de huidige expertise over het gebruik en de implementatie van de ICF door te geven aan (toekomstige) professionals. Samen met partners in binnen- en buitenland willen we kennis en expertise verzamelen, opbouwen en verspreiden. Hiernaast willen we ook kennis en expertise delen vanuit het wetenschappelijke veld. We willen professionals de nodige handvaten geven om zelf aan de slag te gaan bij het operationaliseren van de ICF. Vanuit de contacten die opgebouwd worden, wil het ICF-Lab in overleg met externe partners, de methoden waarop de ICF reeds geoperationaliseerd is, onder andere via instrumenten, verspreiden over het werkveld. Het ICF-Lab wil een schakel vormen om de samenwerking, het delen van de huidige expertise tussen verschillende centra, sectoren en disciplines te maximaliseren. Deze samenwerking is een centrale doelstelling van de ICF waar het ICF-Lab wil aan meewerken om deze te bereiken.

Bij onze aanpak houden we rekening met de kennis van veranderingsmanagement, namelijk dat het te belerend optreden en het stellen van te grootse verwachtingen, weerstand veroorzaakt. Vanuit het ICF-Lab willen we organisaties begeleiden om met deze principes rekening te houden, om om te gaan met de aanwezige weerstand en deze in de mate van het mogelijke te voorkomen. Anderzijds willen we ook beklemtonen dat weerstand niet steeds negatief is maar wijst op een betrokkenheid en een kritische blik. Weerstand is een essentieel aspect dat in kaart moet gebracht worden en een meerwaarde kan betekenen. We willen een kritische blik naar de eigen werking en naar het gebruik van de ICF stimuleren.

Concreet willen we het werkveld ondersteunen volgens verschillende methodieken op maat van de organisatie. De verschillende methodieken staan uitgewerkt bij ‘aanbod’.